ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယခင့္ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မ်ားကတည္းက ရႈေထာင့္စံု ေနရာစံု က႑စံုမွာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔နဲ႔ ေ၀စား မွ်စားတတ္တဲ့ လူအုပ္စု တစ္စု ရွိခဲ့ေပသည္။ ထိုသူမ်ားကို ခရိုနီ (ေခတ္ပ်က္သူေဌး) မ်ားဟု လူသိမ်ားေလသည္။

ထိုခရိုနီမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ဘာသာ၀င္တိုင္းတြင္ သီးသန္႔ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားတြင္လည္း ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားတြင္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အစရွိသည့္ ရႈေထာင့္က႑တိုင္းတြင္ ခရိုနီေခတ္ပ်က္သူေဌးတို႔ ေပါင္းစားခဲ့ၾကသည္။

တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး စီးပြားေရးကို အေျခခံအားၿပိဳင္ၿပီး ခတ္ခဲ့၊ ခြပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘ၀ပ်က္သူမ်ားလည္း ပ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္းစားသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကသည္။ ခရိုနီတို႔သည္ တစ္ဖက္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မိသားစုတစ္သိုက္၊ ေဆြးမ်ိဳးတစ္သိုက္ ေကာင္းစားေရးအတြက္ လံုးပန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမည္ပ်က္ သိကၡာမဲ့ကာ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသူတို႔အတြက္ ေငြသည္ ေရကဲ့သို႔ ထြက္ေသာ္လည္း၊ သိကၡာဟူသည္ ေရႊထက္ပင္ ရွားေလာက္ေအာင္ ရွာေဖြခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို သိကၡာႏွင့္ အလဲအလွယ္ လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ခရိုနီ အမ်ားစုသည္ ဟိုအဖြဲ႕ သည္အဖြဲ႕ ဟိုအုပ္စု သည္အုပ္စုတို႔အျဖစ္ မိမိဖာသာတည္ေထာင္၍လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ပိုင္စည္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေနရာလုယူကာ မိမိတို႔သိကၡာရရွိေရးအတြက္ ေနရာယူတတ္ခဲ့ၾကသည္။ေနရာႏွင့္လိုက္ဖက္စြာ စီးပြားေရးကို အျမတ္ထုတ္တတ္ခဲ့ၾကသည္။

တရားေသာစီးပြားေရး၊ မတရားေသာစီးပြားေရး (တစ္နည္း ဟလာလ္ ဟရာမ္) မခြဲေတာ့၊ လူအမ်ားရဲ႕မ်က္ႏွာကို မေထာက္ေတာ့ဘဲ မိမိအတၱအတြက္ ရသမွ်ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသူတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အျခားအေရးမ်ားတင္သာမက ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္၍ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ရွာခဲ့ၾကသည္။ အထင္ရွားဆံုးမွာ ဟဂ်္ခရီးစဥ္ အက်ိဳးေဆာင္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဟဂ်္ဟူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ ပဥၥမေျမာက္ မ႑ိဳင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး တတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥအား ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္ေပ။

ယင္း ဟဂ်္တာ၀န္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားက ဟာဂ်ီမ်ားအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေအာင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ေဆာင္ကာ လုယက္၍ ကူညီေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရွိန္မေသေသးေသာ ခရိုနီတို႔က အလုအယက္ျဖင့္ စားခြက္ႀကီးတစ္ခုပမာ ၀ိုင္းလုေနၾကေပသည္။

ႏွစ္စဥ္ ထိုသုိ႔လုယက္သည့္ ကာလတစ္ခုေရာက္တိုင္း ဆူညံပြက္ေလာ ရိုက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ တရားျခင္း၊ မတရားျခင္းဟူသည္အား မသိ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္သည္အထိ ကိုက္ၾက ေခြ႕ၾကေလ့ရွိသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္လိုလို ခပ္စိတ္စိတ္ ျဖစ္လာရၿပီး အေ၀မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာရသူမွာ မြတ္စ္လင္မ္လူထုသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။အၿပိဳင္အဆိုင္ အစြယ္ထုတ္၊ အသံေပးကာ အမိအရ လုယူခဲ့ၾကသည္။ အခြင့္သာသလို ရသမွ် အခြင့္အေရးမ်ားကို ကိုက္ဆြဲလုယက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ မီဒီယာမ်ားကလည္း ဟဂ်္ေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကေလၿပီ။ မိမိတို႔ လိုရာကို သတင္းဦး သတင္းထူးအျဖစ္ ေဖာ္ျပ၍ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအၾကား ေရပန္းစား ေက်ာ္ၾကားေစခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအတြင္း တစ္ဖက္ကို ၀င္မရပ္မိဖို႔ အေရးႀကီးလွေပသည္။ မီဒီယာတို႔သည္ သတင္းဦးျခင္းထက္ သတင္းပီသျခင္း သတင္းလကၡဏာ ျပည့္စံုျခင္းကို တန္ဖိုးထားၾကဖို႔ အေရးႀကီးလွေပသည္။

ယခု ရက္ပိုင္း သတင္းမ်ားတြင္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား ေ၀ေ၀ဆာဆာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုျဖင့္ တင္ျပလာၾကသည္။ တင္ျပမႈမ်ားတြင္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ မိမိတို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မည္သည္ကိုမွ ေ၀ဖန္မႈ မျပဳလုိေသာ္လည္း တစ္ဖက္ကို ေစာင္းေပး၍ အျခားတစ္ဖက္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည့္ တင္ျပျခင္းတို႔အား ေရွာင္ရွားၾကေစလိုသည္။

အခ်ဳပ္ေျပာလိုသည္ကေတာ့ ခရိုနီတို႔သည္ ဟိုးအရင္ကတည္းက ေျခရႈပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ပို၍ ရႈပ္လာၾကသည္။ အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားကို ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ႏိုင္စြာ က်ဴးလြန္လာၾကခ်ိန္တြင္ မီဒီယာတို႔သည္လည္း ၀င္ေရာက္၍ အသံုးခ်ခံမျဖစ္သြားဖုိ႔ အေရးႀကီးလွေပသည္။ မိမိတို႔ ပရိသတ္တိုးပြားေရးအတြက္လည္း သတင္းေတြ ေ၀ဆာစြာ တင္ျပမႈမ်ားအတြင္း တစ္ဖက္ကိုထိုး တစ္ဖက္ကိုပိုး ဟူေသာပံုစံမ်ား မျဖစ္ေရး ေရွာင္ရွားၾကေစလိုသည္။ လူထုအတြက္ ေစတနာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေစလိုသည္။ မီဒီယာသည္ ၾကားတြင္ ရပ္တည္ရသည္ မွန္ေသာ္လည္း အမွန္တရားေပၚတြင္ ရပ္တည္တတ္မွ လူထုအေပၚ အက်ိဳးျပဳျခင္းနဲ႔ မီဒီယာပီသျခင္း မည္ေပလိမ့္မည္။

ဟဂ်္ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသံမ်ိဳးစံုကို ဆိုင္ရာတို႔က ကိုယ္စီ ထုတ္လာၾကသည္။ ဟဂ်္ခရီးစဥ္၏ အခ်ိန္နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္လိမ္ ႏွစ္လိမ္ ေပြလိမ္ရႈပ္ျခင္းကလည္း ႀကီးထြားလာရေလၿပီ။ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္သာ ေျပာင္းလာခဲ့ရၿပီး ထူးျခားသည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳး သိပ္မရွိလွေသာ္လည္း ဟဂ်္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေတာ့ ႏွစ္စဥ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၀ီရိယရွိရွိ လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဂုတ္ေသြးစုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆမတန္ႀကီးမားလြန္းေနသည့္ ဟဂ်္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုေတာ့ ေလွ်ာ့ေပါ့သြားေစေရး အေျပာင္းအလဲႀကီးအတြက္ကိုလည္း ဘာသာေရးအဖြဲ႕ဆိုသူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ အမ်ားမြတ္စ္လင္မ္တို႔ကိုယ္စား တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

ေခဋီစ်က္အို | အလင္းမ်က္၀န္း