အလင္းမ်က္၀န္းမွ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အေထြေထြ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထူးျခားေသာ တင္ဆက္မႈမ်ားနဲ႔ မိဘျပည္သူမ်ားအား ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္သြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ယခုရက္ပိုင္း ပို႔စ္မ်ား တက္မလာႏိုင္ပါက အနည္းငယ္ သီးခံေပးၾကပါရန္ အလင္းမ်က္၀န္း နည္းပညာအဖြဲ႕မွ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။