တစ္ကမာၻလုံးမွာ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြနဲ႔ အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြကုိ စိတ္ခ်မ္းသာမႈအေပးႏုိင္ဆုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ ဘာရိန္ႏုိင္ငံလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

ဘာရိန္ႏုိင္ငံဟာ ဒီစာရင္းမွာ ပါဝင္လာတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အရဗ္အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ HSBC ဘဏ္က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သုေတသနစစ္တမ္းမွာ ဘာရိန္း၊ ဆြီဒင္နဲ႔ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ဘဝရွင္သန္ဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ မွ်တမႈအရွိဆုံးေသာႏုိင္ငံေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဆုိပါ စစ္တမ္းမွာ အခုလုိ ဆုိထားပါတယ္။

“ ဘာရိန္းႏုိင္ငံနဲ႔ အျခားငါးႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ဆီြဒင္၊ ရရွား၊ စပိန္၊ နယူးဇီလန္နဲ႔ မကၠစီကုိႏုိင္ငံေတြဟာ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ေနထုိင္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အေပးႏုိင္ဆုံးႏုိင္ငံေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ”

အဆုိပါ စစ္တမ္းကို ေခါင္းစဥ္ေလးခု သတ္မွတ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ေခါင္းစဥ္ေလးခုကေတာ့ -
  1. လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း ရွင္သန္ေနထုိင္ပုံ
  2. လူေနမႈနဲ႔ လုပ္ငန္းမွ်တမႈ
  3. ကဗ်ာဆန္တဲ့ လူေနမႈဘဝ နဲ႔
  4. အေကာင္းဆုံး အလုပ္အကုိင္ တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆုိပါ စစ္တမ္းဟာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေပါင္း (၂၁၉၅၀) ကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Inews-038/2/2017 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » الأيام