အစၥလာမ္သာသနာဟာ ကမာၻေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားမႈအခံရဆံုးႏွင့္ ျပန္႔ႏွံ႔မႈအျမန္ဆုံးေသာ သာသနာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ၂၀၅၀ မွာ ယံုၾကည္သက္ဝင္ကူးေျပာင္းမႈ အမ်ားဆံုးေသာသာသနာအျဖစ္ လက္ရွိခရစ္ယာန္သာသနာရဲ႕ေနရာကုိ အစားထိုးဝင္ေရာက္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္သုေတသနအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

Pew Research Center ရဲ႕ စစ္တမ္းအရ လာမယ့္ (၃၃) ႏွစ္အတြင္း ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာ မြတ္စ္လင္မ္ဦးေရ (၁၀) ရာခုိင္းႏႈန္းအထိ တုိးျမင့္သြားမွာျဖစ္ပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ မြတ္စ္လင္မ္ဦးေရ သန္း (၃၀၀) အထိ စံခ်ိန္တင္ တုိးျမင့္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါသုေတသနအဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္တမ္းအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ မြတ္စ္လင္မ္ဦးေရ သန္းေပါင္း (၁၆၀၀) နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ သန္းေပါင္း (၂၂၀၀) ရွိတယ္လို႔ ညႊန္းဆိုထားပါတယ္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၅၀ ႏွစ္မွာ မြတ္စ္လင္မ္ဦးေရဟာ သန္း (၃၀၀) ေက်ာ္သြားမွာျဖစ္ပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္သြားႏိုင္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အစၥလာမ္သာသနာဟာ ကမာၻေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားမႈအခံရဆံုးေသာ သာသနာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ယံုၾကည္သက္ဝင္ကူးေျပာင္းမႈ အမ်ားဆံုးေသာသာသနာလည္း ျဖစ္လာေနပါတယ္။

Inews-004/3/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » GEO TV