အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိင္ရုိ အစြန္အဖ်ားပိုင္းတစ္ေနရာမွာ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖာရုိဘုရင္မင္းဆက္ရဲ့  ဒုတိယေျမာက္ ဘုရင္ျကီးရိမ္စိစ္ရဲ႕ ဧယာမ ရုပ္တုႀကီးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ရွာေဖြတူးေဖာ္တဲ့ သုေတသီေတြကေတာ့ ဒီေတြ႔ရွိခ်က္ကုိ အလြန္အေရးပါလွတဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။

အရွည္(၈)မီတာရွိတဲ့ ဒီရုပ္တုႀကီးကုိ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ေအာင္န္ (သုိ႔မဟုတ္) ဟီလီပုိစ္မွာတည္ရွိတဲ့ ဒုတိယရိမ္စိစ္ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းအနီးမွာ ေရပုိက္လုိင္းတူးရင္းနဲ႔ အမွတ္မထင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းသုေတသီေတြကေတာ့ ဒီရုပ္တုဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၃၀၀၀) အရင္က အီဂ်စ္ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယေျမာက္ နန္းေမြဆက္ခံသူ ရိမ္စိစ္ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ရုပ္တုလုိ႔ အခိုင္အမာ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။
ဒုတိယရိမ္စိစ္ဘုရင္ႀကီးဟာ ခရစ္ေတာ္မတုိင္မီ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၁၃ နဲ႔ ၁၂၈၉ ခုႏွစ္ ျကားကာလမွာ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Inews-013/3/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » GEO TV