ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) သည္ ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၈ ခုႏွစ္၏ ရဂ်ဗ္လ (၁) ရက္ေန႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိုလမာ-အစၥလာမ္ သာသနာ႔ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုလၾကည့္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား အိုလမာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဓမၼသတ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ရိႈင္ခြလ္ဟဒီးဆ္ အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္ဝ္လာနာ မြတ္ဖ္သီ ရွမ္စြတ္ဒိုဟာ (ခ) ဦးဘသိန္း (မဇြာဟိရီ) မွ ယေန႔ (၂၉-၃-၂၀၁၇) ရက္စြဲျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Mnews-02/3/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း