“ ေမးျမန္းအေျဖရွာ ” အစီအစဥ္သစ္ကို (၂၇-၄-၂၀၁၇) ေန႔မွစ၍ တိုးခ်ဲ႔တင္ဆက္မည္

အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူသားတို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ လမ္းညႊန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

က်င့္ရန္/က်ဥ္ရန္၊ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ လမ္းညႊန္ထားသည့္ အစၥလာမ့္ပဉာတ္ေတာ္မ်ားအား မသိနားမလည္ျခင္း၊ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနျခင္းမ်ားအေပၚ မိမိအနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေမးျမန္းဖို႔အတြက္ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာရွိေနတယ္ဆိုရင္ အလင္းမ်က္ဝန္းက သင့္ကို ကူညီေပးပါမယ္။

ان شاء الله ﺗﻌﺎﻟﯽٰ

“ ေမးျမန္းအေျဖရွာ ” အစီအစဥ္သစ္ကို လာမည့္ (၂၇-၄-၂၀၁၇) ေန႔မွစ၍ အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ ပံုမွန္တင္ဆက္ေပးသြားပါမည္။

မိမိသိရွိလိုသည့္ “မတ္စ္အလာအေၾကာင္းအရာ” ကို လိုတိုရွင္းေရးသားၿပီး ေမးျမန္းသူရဲ႕ အမည္၊ ေနထိုင္ရာေဒသႏွင့္တကြ ေပးပို႔၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေမးျမန္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္...
  1. သာသနာႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါက ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
  2. ဖသ္ဝါဓမၼသတ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေနပါက ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
  3. လတ္တေလာတြင္ ဟနဖီလမ္းစဥ္ကို အေျခခံ၍သာ ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  4. သင့္လြယ္ကူမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္သာ ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  5. က်မ္းကိုးေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာဒကမ်ားကို တာဝန္ယူ ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
အလင္းမ်က္ဝန္းရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာ www.facebook.com/alinmyetwyun ရွိ Chatbox သို႔ ေပးပို႔၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Email ျဖင့္ ေမးျမန္းလိုပါက alinmyetwyun@gmail.com သို႔ Subject ေနရာတြင္ “ေမးျမန္းအေျဖရွာအစီအစဥ္” လို႔ ေဖာ္ျပၿပီး ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။