မေျပာလိုဘူး
သူ႔ကိုၾကည့္ကာ၊ သူလုပ္ရာကို
သူ႔သာသနာ၊ သူဘာသာဟု
ၾကံကာစြဲဆို၊ မေျပာလိုဘူး။...

ႏွစ္သစ္ကိုကူး၊ လတန္ခူးမွာ
က်ည္းတန္႐ုပ္ဆိုး၊ အလုပ္မ်ိဳးလို႔
မွန္တာလည္းကိုယ္၊ မေျပာလိုဘူး။...

ေမတၱာတရား၊ သူသိထားလည္း
မိစၧာစိတ္ပူး၊ လုပ္ရပ္က်ဴးလို႔
သံဃာပဲကိုယ္၊ မေျပာလိုဘူး။...

မိသားစုေရး၊ ဝမ္းစာေကြၽးတာ
သူ႔ထက္သာသည္၊ ကိုသာဂီလို႔
ရန္သာနဲလို၊ မေျပာလိုဘူး။...

ေျပာလိုသည္ကား၊ ဤလူသားကို
သင့္ျပဳသည့္ကံ၊ သင့္ဆီျပန္ဖို႔
ကြၽႏ္ုပ္ မေတာင္း၊ က်ိန္စာေဟာင္းလည္း
သင့္အား လမ္းမွန္၊ ရေစရန္သာ
ကြၽႏ္ုပ္ဆုေကာင္း၊ ေတာင္းလိုက္သည္။...

ေစတနာ အမွန္ျဖင့္
ဆရာထူး (ေကတုမတီ)

MMP-01/4/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း