ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၈ ခုႏွစ္၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ ရမၼသြာန္လျမတ္ (၁) ရက္ေန႔သည္ ၂၈-၅-၂၀၁၇ (တနဂၤေႏြ) ေန႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိုလမာ-အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုလၾကည့္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဓမၼသတ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဆရာသခင္ႀကီး ေမာင္ဝ္လာနာ ရွမ္စြတ္ဒိုဟာမွ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စာအမွတ္ (အ.ဖ/၀၅၄/၂၀၁၇) ျဖင့္ ယေန႔ (၂၆-၅-၂၀၁၇) တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအေနျဖင့္ နက္ဖန္ (၂၇-၅-၂၀၁၇) ည အိရွာနမားဇ္အၿပီးမွာေတာ့ သရာဝီဟ္နမားဇ္ကို စတင္ဖတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Mnews-02/5/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း