ယေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂) ရက္ (စေနေန႔) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔ (၁၂) နာရီတြင္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းမွ လူငယ္သာသနာ့ပညာရွင္ အလ္ဟဂ်္ ေမာင္ဝ္လာနာ ဟာဖီးဇ္ ကာရီ မြတ္ဖ္သီ မိုဟမၼဒ္ အာစြင္းမ္ (နဒ္ဝီ-မဇြာဟိရီ-အဗြလ္ဟစနီ) ၏ “ အီးဒ္မိန္႔ခြန္းဆုေတာင္းတရားေတာ္ ” ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Web Site » http://www.alinmyetwyun.com/2017/09/SPG-EidAdha-2017.html
Facebook » https://www.facebook.com/alinmyetwyun/videos/1095100853957135/
You Tube » https://youtu.be/8TfrK_rZ8CQ

SPG-EidAdha-2017 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[error title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/8TfrK_rZ8CQ
[/error]