ဟဒီးဆ္မ်က္ဝန္း HB-001 © Alin Myet Wyun
[update title="ဟဒီးဆ္မ်က္ဝန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍" icon="info-circle"]ဟဒီးဆ္မ်က္ဝန္းက႑ကို အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးေနပါသည္။ ဤက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာမူမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔လိုပါက alinmyetwyun@gmail.com သို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
[/update]