ပံုေသျဖစ္စဥ္ (ကာတြန္း » Saudi Gazette)
CMM-08/17
[alert title="မ်က္ဝန္းကာတြန္း" icon="info-circle"]ဤကာတြန္းအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း တင္ဆက္ေပးေနပါသည္။
မိမိကိုယ္ပိုင္ေရးဆြဲထားသည့္ ကာတြန္းမ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
မိမိေရးဆြဲထားသည့္ ကာတြန္းမ်ားကို ေပးပို႔လိုပါက alinmyetwyun@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
[/alert]