[2column][content]
 (ေမးခြန္း-၁) 
ယာဘတို႔ ေဆးေျခာက္တို႔ရွဴထားၿပီး နမားဇ္ဖတ္ခြင့္ရွိပါလား။ မူးယစ္ေဆးကို ေသြးေၾကာထဲထိုးသြင္းၿပီးေရာ နမားဇ္ဖတ္ခြင့္ရွိပါသလား။
သြလ္ဟာ (တိုက္ႀကီး)
 (အေျဖ-၁) 
 • စြလာသ္အထေျမာက္ဖို႔အတြက္ သန္႔စင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သန္႔ျပန္႔စင္ၾကယ္မႈမပါရွိဘဲ စြလာသ္ဟာပိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟဒီဆ္ေတာ္မွာ ဝုႆူေရ သန္႔စင္မႈမပါဘဲ စြလာသ္မပိုင္ေၾကာင္း ပါရွိထားပါတယ္။ အဲဒီ ဝုႆူေရသန္႔စင္မႈဟာ တခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပ်က္သြားေစပါတယ္။ (အတြဲ-၃၈၊ အေျဖ-၂) ပါ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
 • ဝုႆူပ်က္ေစတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ -(၁) အေရွ႕အဂၤါကေန ေလမွအပ အရာတစ္ခုခုထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေနာက္အဂၤါကေန ထြက္ျခင္း။
  (၂) ခႏၶာကိုယ္မွ ေသြး၊ ျပည္စတာေတြ ထြက္၍ စီးေတြျခင္း။
  (၃) ေသြးမထြက္ဘဲျဖစ္ပါေစ ကေလးေမြးဖြားျခင္း။
  (၄) ပါးစပ္အျပည့္အန္ျခင္း။
  (၅) သြားဖုံး၊ သြားၾကားမွ ထြက္တဲ့ေသြးဟာ တံေတြးထက္မ်ားၿပီး တံေတြးကို လႊမ္းမိုးသြားျခင္း။
  (၆) တင္ပါးဆုံလြတ္လ်က္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း။
  (၇) ေမ့ေျမာသြားျခင္း။
  (၈) ႐ူးသြပ္သြားျခင္း။
  (၉) မူးမိုက္သြားျခင္း။
  (၁၀) အရြယ္ေရာက္သူက ႐ုကူအ္၊ စဂ်္ဒဟ္ပါတဲ့ စြလာသ္မွာ ဟားတိုက္ရယ္ေမာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အဲဒီထဲက တစ္ခုဟာ မူးမိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးဟာ ယာဘတို႔၊ ေဆးေျခာက္တို႔ ႐ွဴထားခ်ိန္မွာ မူးေဝကာ မွိန္းေမာေနတဲ့အတြက္ ဝုႆူပ်က္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယာဘတို႔၊ ေဆးေျခာက္တို႔၊ တျခားမူးယစ္ေဆးတို႔ စတာေတြ ႐ွဴ႐ွိဳက္ထိုးသြင္းထားခ်ိန္မွာ ဝုႆူရွိမေနတဲ့အတြက္ စြလာသ္အထေျမာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဆိုပါ မူးေဝမႈေတြ ပေပ်ာက္သြားၿပီးဆိုေတာ့မွ ဝုႆူလုပ္ၿပီး ေဆာက္တည္ရပါမယ္။
 • အစၥလာမ့္ ရွရီအဟ္က မူးယစ္ေစတဲ့အရာတိုင္းကို ဟရာမ္အျဖစ္ တားျမစ္ထားေတာ္မူတဲ့အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။
 (ေမးခြန္း-၂) 
ဂြလ္စြလ္ေရခ်ိဳးတဲ့အခါ လက္သည္းၾကားေတြ ေရေရာက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသလား။ ရွက္အေပါက္ထဲရယ္၊ နားထဲရယ္၊ အဂၤါအေပါက္ေတြရယ္ေရာ ေရေရာက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသလား။
စြလ္သြာန္း (ေမာ္လၿမိဳင္)
 (အေျဖ-၂) 
 • ေရခ်ဳိးရာမွာ ေရေရာက္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြဆိုတာ ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း အားလုံးပါပဲ။
 • ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းတိုင္းရဲ႕ အေပၚယံကို ဆံခ်ည္မွ်င္တစ္ပင္မွ်ပင္ ေရမေရာက္ခဲ့ပါက ေရခ်ဳိးပိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
 • အဲဒီလိုပဲ ခ်က္ေပါက္၊ စအုိဝရွိ က်ဳံ႕ေနေသာအေရျပား၊ နားႏွစ္ဖက္ရွိ နားရြက္ႏွစ္ခု (နားအတြင္းေပါက္မပါ) အားလုံးမွာ ေရေရာက္ဖို႔ အေရႀကီးပါတယ္။ (နားအတြင္းပိုင္းကိုေတာ့ မွီသမွ် မစဟ္ျပဳရပါမယ္။)
 • အဲဒီလိုပဲ ဦးေခါင္းခြံသားေရ၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးေအာက္တို႔ကိုလည္း ေရေရာက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
 • က်ေနာ္တို႔ ဟနဖီမဇ္ဟဗ္မွာေတာ့ ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း အေပၚယံထဲမွာ ႏႈတ္က်င္းျခင္းႏွင့္ ႏွာေခါင္းထဲေရ႐ွဴသြင္းျခင္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။
 • ေရခ်ဳိးရာမွာ ဖရႆြ္သုံးခု ရွိပါတယ္။
  (၁)အာေခါင္ထိေရာက္ေအာင္ပလုပ္က်င္းျခင္း၊
  (၂)ႏွာေခါင္းတြင္းေရာက္ေအာင္ေရ႐ွဴသြင္းျခင္း ႏွင့္
  (၃)ခႏၶာတစ္ခုလုံးေနရာမလပ္ေရခ်ဳိးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
[/content][content]
 (ေမးခြန္း-၃) 
နမားဇ္ဖတ္တဲ့အခါ အဝတ္သန္႔ဖို႔ ေနရာသန္႔ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ ရထားေပၚက အိမ္သာေဘးလိုေနရာ၊ ဘူတာရံုလို လူစံုစိသြားလာေနတဲ့ေနရာ၊ လမ္းေဘးလိုေနရာေတြမွာ ဖ်ာခင္းၿပီးနမားဇ္ဖတ္ရင္ ေနရာက သန္႔တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါ့မလား။
ကိုကို (ကြင္းေကာက္)
 (အေျဖ-၃) 

 • စြလာသ္ဝတ္မျပဳမီ စည္းကမ္းခ်က္ ခုနစ္ရပ္ကို လိုက္နာရပါမယ္။
  (၁) ခႏၶာကိုယ္သန္႔ရွင္းေနရပါမယ္။
  (၂) အဝတ္သန္႔ရပါမယ္။
  (၃) ေနရာသန္႔ရပါမယ္။
  (၄) အရွက္လုံစြာ ဖုံးအုပ္ထားရပါမယ္။
  (၅) အခ်ိန္မွန္ရပါမယ္။
  (၆) ကိဗ္လဟ္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူရပါမယ္။
  (၇) နိယသ္- စိတ္ႏွလုံးကေန ရည္စူးရပါမယ္။
 • အခု ေမးခြန္းပါ အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ အဝတ္သန္႔ရမယ္၊ ေနရာသန္႔ရမယ္ဆိုရာမွာ လူအမ်ားသြားရာ ဘူတာ႐ုံလိုေနရာမ်ဳိး၊ လမ္းေဘးလိုေနရာမ်ဳိး၊ ရထားေပၚက အိမ္သာေဘးလိုေနရာမ်ဳိးမွာေရာ ေနရာသန္႔ႏိုင္ပါ့ မလားေပါ့။ ကိုယ့္မွာပါလာတဲ့ အဝတ္ကေတာ့ သန္႔ပါရဲ႕။ အဲဒီေနရာေတြမွာ ခင္းလိုက္ရင္ေရာ မသန္႔ျဖစ္သြားမလားေပါ့။
 • အညစ္အေၾကး မသန္႔တစ္ခုခုရွိေနတာကို တိတိပပသိရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးဆိုေတာ့မွ မသန္႔ျဖစ္မွာပါ။ ဒီအတိုင္း လူသြားမ်ားလို႔၊ အိမ္သာေဘးျဖစ္လို႔ မသန္႔ျဖစ္မသြားပါဘူး။ စြလာသ္ေဆာက္တည္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္သာေဘးမွာ လူဝင္လူထြက္မ်ားၿပီး စြတ္စိုေနတာမ်ဳိးျဖစ္ရင္ေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ စြလာသ္ေဆာက္တည္ျခင္းကေန ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။
 • အိမာမ္အအ္ဇြမ္ အဗူဟနီဖဟ္ رحمة الله عليه ကို လူတစ္ဦးက လမ္းမွာမိုးရြာေနလို႔ ရႊံ႕ေတြ၊ ဗြက္ေတြ ေပက်ံသြားတဲ့အတြက္ စြလာသ္ဝတ္ျပဳမဲ့အခါ ေဆးေၾကာဖို႔ လိုအပ္ပါသလား၊ ဒီအတိုင္းရႊံ႕ဗြက္ေတြ ေပက်ံေနလ်က္ စြလာသ္ေဆာက္တည္ခြင့္ ရွိပါသလားလို႔ ေမးျမန္းလာတဲ့အခါ အိမာမ္ဆပ္ႀကီးက ဒီအတုိင္း ရႊံ႕ဗြက္ေတြေပလ်က္နဲ႔ပဲ စြလာသ္ေဆာက္တည္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ရက္မွာ အိမာမ္ဆပ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းက ရႊံ႕ေတြ၊ ဗြက္ေတြ ေပက်ံလာလို႔ စြလာသ္ဝတ္မျပဳခင္ ေဆးေၾကာေနတာကို မေန႔ကေမးျမန္းသူက ျမင္ေတြ႕ခဲ့တာေၾကာင့္ အိမာမ္ဆပ္ႀကီးကို ထိုပုဂၢိဳလ္က ေမးခြန္းထုတ္ပါေတာ့တယ္။ အိမာမ္သခင္ႀကီး မေန႔က က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အိမာမ္ဆပ္ကို စြလာသ္ဝတ္ျပဳေတာ့မဲ့အခါ လမ္းကေန ေပက်ံခဲ့တဲ့ ရႊံ႕ဗြက္ေတြကို ေဆးဖို႔အေရးႀကီးလားလို႔ ေမးျမန္းတုန္းက အိမာမ္ဆပ္က မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဝတ္ျပဳပိုင္ေၾကာင္း အေျဖေပးခဲ့ေပမဲ့ ယေန႔မွာေတာ့ အိမာမ္ဆပ္ကိုယ္တိုင္က ေပေနတဲ့ ရႊံ႕ဗြက္ေတြကို ေဆးေၾကာေနတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ ဆိုပါေလေရာ။ (သူက အိမာမ္ဆပ္အေျဖနဲ႔ ျပဳမူပုံကို သေဘာမေတြ႕လို႔ ျပန္လည္ ေမးျမန္းတဲ့သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။) ဒါနဲ႔ အိမာမ္ဆပ္က သူ႔ကို ျပန္လည္ ရွင္းျပလိုက္ေလသည္။ မေန႔က အသင့္ကို ေျဖၾကားလိုက္တာက ဖသ္ဝါပါ။ ဒီေန႔ ကၽြႏ္ုပ္ ေဆးေၾကာေနျခင္းက သကၠဝါပါ။ ဆိုလိုတာက လမ္းမွာရွိေနတဲ့ ရႊံ႕ေတြ၊ ဗြက္ေတြေပက်ံရင္ မေဆးေၾကာဘဲ စြလာသ္ေဆာက္တည္ပိုင္ပါတယ္။ ဒါက ဖသ္ဝါေမးလို႔ ျပဳပိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ျခင္းပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ဒီကိစၥရပ္ကို ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေပမဲ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆးေၾကာၿပီး ဝတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ရဲဲ႕ သကၠဝါပါလို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါေလတယ္။
 • ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဒြိဟ ျဖစ္ေစမဲ့ေနရာေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး စိတ္သန္႔တဲ့ေနရာေတြကို ေရြးခ်ယ္ကာ စြလာသ္ ေဆာက္တည္သင့္ပါတယ္။

[/content][/2column]