[2column][content]
 (ေမးခြန္း-၁) 

မိန္းမနဲ႔ ၁-ႏွစ္ေက်ာ္ အဆက္သြယ္ ျပတ္ၿပီး ျပန္ေပါင္းရင္ ေနကာ ျပန္ဖတ္ရပါသလား? ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးရဲ႕ၿမိဳ႕မွာ လိုက္ေနတာပါ။ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ စကားမ်ား စိတ္စုိးၿပီး သူ႔ေနရပ္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လာတာပါ။ အလင္းမ်က္ဝန္းကို အစဥ္အားေပးလ်က္ပါ။
ဆလီမြလႅာ (ေနျပည္ေတာ္)
 (အေျဖ-၁) 
 • ကိုယ့္အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ စိတ္ဆိုးၿပီး အမ်ဳိးသမီးေနတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာေဒသကေန မိမိၿမိဳ႕ရြာေဒသကို ျပန္သြားၿပီး အဆက္အသြယ္မလုပ္ဘဲေနတာနဲ႔ နိကာဟ္မျပတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ နိကာဟ္ျပန္ဖတ္ဖို႔ မလုိပါဘူး။ စိတ္ေျပသြားလို႔ ျပန္ေပါင္းလိုတဲ့အခါ ဒီအတိုင္း ျပန္ေပါင္းလို႔ ရပါတယ္။
 • ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသားက မိမိဇနီးသည္အနားကို မလာေတာ့ဘူး၊ မကပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ကစမ္က်ိန္ဆိုမိရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအာယသ္ေတာ္နဲ႔ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြကို ေလ့လာပါ။ ဒါကို အီလာအ္ လုပ္တယ္လို႔ ေခၚေဝၚပါတယ္။
 • မိမိတုိ႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ (ကာယသံသဂၢ အမႈျပဳၾကမည္ မဟုတ္ပါဟု) က်ိန္ဆုိသူမ်ားအဖို႔ ေလးလ ေစာင့္ဆုိင္းခြင့္ရွိ၏။ အကယ္၍ ထုိသူတုိ႔သည္ (ထုိကဲ့သုိ႔) က်ိန္ဆုိၿပီးေနာက္ (၄-လအတြင္း မိမိတုိ႔၏ က်ိန္ဆုိခ်က္ကုိ) ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၾကပါလွ်င္ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္္၊ အလြန္က႐ုဏာျပဳေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။
 • အစၥလာမ္သာသနာမထြန္းကားမီ “ ဂ်ာဟိလီယတ္ ” အမုိက္ေခတ္တြင္ အရဗ္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်က္ေဒါသထြက္ေသာအခါ “ ငါတုိ႔သည္မိမိတုိ႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ ကာယသံသဂၢအမႈ ျပဳၾကမည္ မဟုတ္ပါ ” ဟူ၍ က်ိန္ဆုိေလ့ရွိၾက၏။ သုိ႔က်ိန္ဆုိျခင္းကုိ “ အီလာ ” ဟူ၍ ေခၚဆုိၾကသည္။
 • အရဗ္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ “ အီလာ ” ျပဳျခင္းကုိ “ တြလာက္ ” လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲျခင္းဟု ယူဆၾက၏၊ သုိ႔ယူဆၾကသည့္အတုိင္း ယင္းသူတုိ႔သည္ “ အီလာ ” ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မိမိတုိ႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ားအား စားစရိတ္ႏွင့္တကြ အျခားေပးအပ္ရမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရပ္စဲလုိက္ၾက၏။
 • “ အီလာ ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အရဗ္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အယူအဆ အျပဳအမူမ်ားသည္ မွားယြင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္သာသနာတြင္ “ အီလာ ” သည္ လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲျခင္း၏ အဓိပၸာယ္သုိ႔ မသက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ “ အီလာ ” သည္ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲရန္ လမ္းေၾကာင္း နိဒါန္းစကားမွ်ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔နိဒါန္းစကားမွ်ျဖစ္ေပရာ “ အီလာ ” ျပဳမိေသာ လင္ေယာက္်ားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ “ အီလာ ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအးေအးေဆးေဆး ေရွ႕ေနာက္ျပန္လည္ စဥ္းစားႏုိင္ရန္အတြက္ ၄-လ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ထုိအေတာအတြင္း လင္ေယာက္်ားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ဆက္လက္ေပါင္းသင္းလုိက ေပါင္းသင္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲလုိကလည္း ျပတ္စဲႏုိင္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ထင္ရွားသိသာေစရန္အလုိ႔ငွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ မုကၡပါဌ္ေတာ္ (၂း၂၂၆-၂၂၇) ကုိ ထုတ္ျပန္ပုိ႔ခ်ေတာ္မူေလသည္။ ၾကည့္-(မာဂ်ီဒီ)။
 • “ အီလာ ” ဟူသည္ အစၥလာမ္သာသနာ မထြန္းကားမီ အမုိက္ေခတ္တြင္ အရဗ္လူမ်ဳိးတုိ႔ မိမိတုိ႔၏ ဇနီးမယားမ်ားအား ဒုကၡေပးျခင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ လင္ေယာက္်ားမ်ားသည္ အကယ္၍ မိမိတုိ႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာၾကသည္လည္းမရွိ၊ လင္ယူပုိင္ခြင့္လည္း မေပးလုိၾက၊ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ လင္ေယာက္်ားမ်ားသည္ “ အီလာ ” (ဝါ) ငါတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ဇနီးမိန္းမမ်ားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကမည္ မဟုတ္ပါဟု က်ိန္ဆုိၿပီး ဇနီးမိန္းမတုိ႔အား “ လင္ရွိ မုဆုိးမ ” သဖြယ္ တဲြလဲထားေလ့ရွိၾက၏။ အရဗ္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အစၥလာမ္သာသနာ ထြန္းကားခါစ အခ်ိန္တြင္လည္း ေဖာ္ျပပါအတုိင္း “ အီလာ ” လုပ္၍ ဇနီးမိန္းမတုိ႔အား ဒုကၡေပးလွ်က္ရွိၾကကုန္၏။ ထုိအခါ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ မုကၡပါဌ္ေတာ္ (၂း၂၂၆-၂၂၇) သည္ က်ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ ဤကား စအီဒ္အိဗ္ႏုအလ္ မုစုိင္ယိဗ္၏ အဆုိတည္း။ ၾကည့္-(ခါဇင္န္)။
 • ထုိ႔ျပင္ အကယ္၍သာ ယင္းသူတုိ႔သည္၊ ကြာရွင္းျခင္းကုိသာ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ၾကပါလွ်င္ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ထိုသူတုိ႔၏ က်ိန္ဆုိခ်က္တုိ႔ကုိလည္း) အႂကြင္းမရွိ သိေတာ္မူေသာအရွင္္၊ (ထုိသူတုိ႔၏ စိတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း) အႂကြင္းမရွိ သိေတာ္မူေသာအရွင္္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။
 • စကားခ်ပ္အျဖစ္ ယေန႔ကာလမွာ တခ်ဳိ႕ေသာ ဟာဂ်ီေတြဟာ ဟဂ်္ဝတ္ျပဳဖို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အြမၼရဟ္ျပဳလုပ္ဖို႔ေသာ္လည္းေကာင္း မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကတဲ့အခါ တခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာသမားေတြရဲ႕ တိုက္တြန္းမႈျဖင့္ ဟရမ္အတြင္း နိကဟ္အသစ္ ျပန္ဖတ္ၾကပါတယ္။ ဆရာသမားေတြက ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေထာက္အထားေတြ ေပးၾကပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ ထိန္းသိမ္းေတာ္မူပါေစ။ အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာမွာ မွန္ကန္တဲ့နိကဟ္တစ္ခုဟာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးအတြက္ လုံေလာက္ပါတယ္။ ကြဖ္ရ္ စကားတစ္ခြန္း ေျပာမိလိုက္လို႔ နိကဟ္ျပတ္သြားတယ္၊ လူဟာ အေမ့အမွားနဲ႔ မကင္းလို႔ နိကဟ္ျပတ္သြားတယ္ စသျဖင့္ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္မွကို မွားယြင္းတဲ့ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အဲဒီလို မလိုအပ္ဘဲ နိကဟ္အသစ္လည္း ျပန္ဖတ္စရာ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဟရမ္နယ္ေျမဟာ မြန္ျမတ္တဲ့နယ္ေျမဆိုတာ အမွန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီထြတ္ျမတ္တဲ့ ေနရာမွာ နိကဟ္အသစ္ဖတ္ဖို႔ ကုရ္အာန္က်မ္းေရာ ဟဒီဆ္ေတာ္မွာပါ မည္သည့္ညႊန္ၾကားထားခ်က္မွ မရွိတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ ဖတ္စရာ မလိုပါဘူး။ တကယ္မြန္ျမတ္႐ုိးမွန္ရင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ စြဟာဗဟ္ႀကီးေတြအပါအဝင္ က်န္ အိမာမ္ႀကီးေတြ၊ သူေတာ္စင္ႀကီးေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ လုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ပဲ တိုက္တြန္းေနပါေစ၊ မလိုအပ္ဘဲ ျပန္ဖတ္စရာ မလိုပါေၾကာင္း အလင္းမ်က္ဝန္းမွ သတိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါတယ္။
[/content][content]
 (ေမးခြန္း-၂) 

နမာဇ္​ဖတ္​တဲ့အခါ... အအူဇိုနဲ႔ ဗိစၥမိလ္​လာကို အလ္​ဟမ္​​ေရွ႕မွာ ဆိုၾကပါတယ္။ ၿပီးရင္​ အျခားစူရာဟ္​တြဲၾကပါတယ္။ သိခ်င္​တာက အျခားစူရာမဆိုခင္​ ဗိစၥမိလ္​လာ ထပ္​ဆိုရပါသလား ခမ်ာ...
​ေအာင္​​ေအာင္​ (ရန္ကုန္)
 (အေျဖ-၂) 
 • စြလာသ္ ဝတ္ျပဳရာမွာ စူရဟ္ဖာသိဟဟ္ မရြတ္ဖတ္မီ အအူဇုနဲ႔ ဗိစၥမိလႅာဟ္ ဆိုျခင္းဟာ စြႏၷသ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စြႏၷသ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဖိကဟ္က်မ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။
 • ဒါေပမဲ့ ဟနဖီဖိကဟ္က်မ္းေတြမွာေတာ့ အျခားစူရဟ္တစ္ခုခုမတြဲခင္ ဗိစၥမိလႅာဟ္ ဆိုရမဲ့အေၾကာင္း၊ ဗိစၥမိလႅာဟ္ဆိုျခင္းဟာ စြႏၷသ္ျဖစ္ေၾကာင္း စတာေတြ မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ ရွာဖိအီပညာရွင္ႀကီးေတြကေတာ့ စူရဟ္တစ္ခုခုမတြဲမီ ဗိစၥမိလႅာဟ္ရြတ္ဆိုၾကပါတယ္။
 • ဒါေၾကာင့္ ဗိစၥမိလႅာဟ္ဆိုျခင္းဟာ စြႏၷသ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ မဆုိမေနရ တာဝန္တစ္ခု မဟုတ္တာ၊ ဗိစၥမိလႅာဟ္ မဆိုျခင္းျဖင့္ စြလာသ္မွာ တစ္စုံတစ္ခု ေလ်ာ့နည္းျခင္း မျဖစ္တာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
 (ေမးခြန္း-၃) 

ဆရာ...
 1. တစ္ခါက က်ေနာ့္ဆီကို မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္လာၿပီး သူ႔အိမ္မွာ ျပႆနာတက္ပီးလာခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္က ေျပာပါတယ္။ ဒါဆို မင္းအိမ္က လိုက္လာရင္ ဘယ္လိုေျပာရမလဲလို႔ေမးေတာ့ သူက မ႐ွိဘူးလို႔ေျပာလိုက္ဆိုၿပီး ေျပာခိုင္းပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူ႔အိမ္ကလဲ တကယ္ပဲ လိုက္လာပါတယ္။ အိမ္က ေပ်ာက္သြားတဲ့သူ ဒီကိုလာလားလို႔ ေမးေတာ့ က်ေနာ္က မလာဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔ အဲ့လူက ထက္ပီး ဘာေမးလဲဆိုေတာ့ ကဆမ္နဲ႔ေနာ္လို႔ ေျပာေတာ့ က်ေနာ္ ေခါင္းညိမ့္မိသြားတယ္။ အဲဒါ ကဆမ္ရဲ႕ ကဖြာရာေပးရမလား ဆရာ။
 2. လူတစ္ေယာက္က facebook အရမ္းသံုးေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ ဒဏ္ခတ္တဲ့အေနနဲ႔ေျပာတယ္။ facebook သံုးရင္ ငါ့ေပၚ အလႅာဟ္လအ္နသ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ေသာဝ္ဗာဟ္လုပ္ၿပီး ျပန္သံုးေနပါတယ္။ သူ႔ေပၚမွာ ကဖြာရာထိုက္လား။
ဂ်ဴိႏုိဒ္ (ေခတၱ-ထိုင္း)
 (အေျဖ-၃) 
 • ဖိကဟ္က်မ္းေတြမွာ က်ိန္ဆိုျခင္းသုံးမ်ဳိး ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ (၁) လဂ္ဝ္- အခ်ည္းႏွီးက်ိန္ဆိုျခင္း၊ (၂) ဂုမူးစ္- သိလ်က္နဲ႔ ျဖစ္ၿပီးကိစၥတစ္ခုကို လိမ္လည္က်ိန္ဆိုျခင္းနဲ႔ (၃) မြန္အကိဒ္- အနာဂတ္မွာ တစ္ခုခုလုပ္မယ္ မလုပ္ဘူးလို႔ အတည္က်ိန္ဆိုျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ပထမအမ်ဳိးအစားကို ကုရ္အာန္ (၂း၂၂၅နဲ႔ ၅း၈၉) တို႔မွာ ေလ့လာပါ။ ကုရ္အာန္အလင္းျပက်မ္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ [ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔၏ အခ်ည္းႏွီးေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တုိ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားက ေစ့ေဆာ္တုိက္တြန္း၍ က်ိန္ဆုိေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူ ထုိအရွင္္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူေပမည္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္္၊ အလြန္ေထာက္ထားၫႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၂၅) ]
 1. “လဃ္ဝ္” ဟူသည္ မိမိ၏မွားယြင္းေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္၍ က်ိန္ဆုိျခင္းကုိဆုိလုိသည္ဟူ၍ အိမာမ္ အဗူဟနီဖဟ္သခင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ဆုိလုိရင္းအနက္ကား အသင္တုိ႔ (လိမ္လည္လုိေသာ ေစတနာမပါဘဲ) ေမ့မွား၍က်ိန္ဆုိမိေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္၊ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔ လိမ္လည္ရန္ရည္စူး၍ က်ိန္ဆုိေသာက်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ကုရ္အာန္ ၅း၈၉)မွာ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။
 2. ဂုမူးစ္-သိလ်က္နဲ႔ျဖစ္ၿပီးကိစၥတစ္ခုကိုလိမ္လည္က်ိန္ဆိုျခင္း။ဒါကဟရာမ္ပါ။ေမးခြန္းပါကိစၥကဒီအမ်ဳိးအစားထဲကပါ။ဒီလိုမ်ဳိးက်ိန္ဆိုတာဟာျပစ္မႈႀကီးေျမာက္ပါတယ္။ေသာင္ဗဟ္လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ဂမူးစ္လို႔မွည့္ေခၚရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကဒီလိုက်ိန္ဆိုျခင္းဟာက်ိန္ဆိုသူကိုအပါယ္ငရဲမီးထဲနစ္ျမဳပ္ေစတဲ့ အတြက္ပါ။ ကစမ္က်ိန္ဆိုတာမေျမာက္တဲ့အတြက္ ကဖၹာရဟ္ေပးစရာမလိုပါဘူး။ အျမန္ဆုံးေသာင္ဗဟ္လုပ္ဖို႔ ေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအာယသ္ေတာ္ေတြကိုေလ့လာပါ။ (ကုရ္အာန္ ၁၆း၉၄၊ ၃း၇၇)
 3. မြန္အကိဒ္-အနာဂတ္မွာတစ္ခုခုလုပ္မယ္ မလုပ္ဘူးလို႔ အတည္က်ိန္ဆိုျခင္း။ ဒီကစမ္ကေျမာက္ပါ တယ္။ အတည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိက်ိန္ဆိုတဲ့အတိုင္းလုပ္ျဖစ္ရင္ ဘာတာဝန္မွ ခ်စရာမလိုအပ္ဘဲက်ိန္ဆိုတဲ့အတိုင္းမလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ကစမ္ပ်က္ျပယ္သြားတဲ့အတြက္ ကဖၹာရဟ္ေပးရပါမယ္။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကုရ္အာန္ ၅း၈၉ မွာပဲေလ့လာပါ။
 • ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုက်ိန္ဆဲခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုခုမလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ က်ိန္စာတိုက္လို႔ မရပါဘူး။ သူရဲ႕ က်ိန္စာတိုက္ျခင္းဟာကစမ္က်ိန္ဆိုတာပဲဆိုရင္ေတာ့ အထက္ကအေျဖအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။
 • တရားေတာ္ကကစမ္က်ိန္ဆိုျခင္းကိုလက္လြတ္စပယ္ မလုပ္ဖို႔ ပညတ္ထားပါတယ္။ အလႅာ့ဟ္နာမေတာ္ကိုမလိုအပ္ဘဲအလြဲသုံးစားမလုပ္သင့္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးကစမ္မက်ိန္ဆိုျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရပါမယ္။ ခပ္ေပါ့ေပါ့ေလးမျပဳမူသင့္ပါဘူး။ (ကုရ္အာန္ ၆၈း၁၀)ကိုေလ့လာပါ။ ေနာက္ဆုံးက်ိန္ဆိုဖို႔ လိုအပ္ၿပီဆိုရင္ အလႅာ့ဟ္နာမေတာ္နဲ႔ပဲက်ိန္ဆိုရပါမယ္။
[/content][/2column]